Trang chủ » HTC » TỔNG HỢP ROM HTC ONE E8 – E8 DUAL SIM: RUU, OTA, HBOOT

TỔNG HỢP ROM HTC ONE E8 – E8 DUAL SIM: RUU, OTA, HBOOT

TỔNG HỢP ROM HTC ONE E8 - E8 DUAL SIM: RUU, OTA, HBOOT

TỔNG HỢP ROM HTC ONE E8 – E8 DUAL SIM: RUU, OTA, HBOOT, TWRP …v

1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044;HTC__059][OPAJ40000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.3] : LINK

2. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
[Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK

3. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
[Lollipop 5.01][2.33.707.4] : LINK

4. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.5] : LINK
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.6] : LINK
[Lollipop 5.01][2.33.720.1 ] : LINK

5. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC_621][OPAJ31000] :
[Lollipop 5.01][2.33.709.3] : LINK

6. [Taiwan][Dual][M8sy][mec_dugl][CID HTC_621][OPAJ22000] :
[Kitkat 4.4.2][1.25.709.2 ] : LINK
[Lollipop 5.01][2.34.709.1 ] : LINK

7. [Europe][M8sd][DUAL][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
[Kitkat 4.4.2][1.21.401.3] : LINK
[Lollipop 5.01][2.33.401.3 ] : LINK

8. [Europe][Single][M8sx][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
[Kitkat 4.4.2][1.06.401.1] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.401.5] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK

9. [Sprint][M8xx][mec_whl][CID SPCS_001][OPAJ50000] :
[Kitkat 4.4.2][1.22.651.1] :LINK
[Lollipop 5.0.1][2.32.651.7] : LINK
10. [Hongkong][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000 ] :
[Kitkat 4.4.2][1.15.708.4 ] : LINK

11. [Europe-WWE-MMR][M8sx][mec_ul][CID ][MID ] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.1136.1] : LINK

12. [Unicom][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
[Kitkat 4.4.2][1.17.1402.3] : LINK
[Kitkat 4.4.2][1.21.1402.11 ] : LINK

13. [China Mobile][M8st][mec_xxx][CID HTCCN701 / HTCCN704][OPAJ10000] :
[Kitkat 4.4.2][1.04.1400.7 ] : LINK

14. [China Telecom][M8sd][mec_dwgl][CID HTCCN702][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.36.1401.13] : LINK
[Kitkat 4.4.2][1.36.1401.17] : LINK

OTA Update :
1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044][OPAJ40000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.3 ] : LINK
2. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.707.1 – 1.09.707.1] :LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.4 ] : LINK
3. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.6 – 1.26.720.5] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.720.4_R1 – 1.26.720.6] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.720.3R-1.26.720.6 ] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.720.4_R1-2.33.720.3R ] : LINK
4. [Taiwan][DUAL][M8sy][mec_dugl][CID HTC__621][OPAJ22000] :
[Lollipop 5.0.1][2.34.709.1] : LINK
5. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC__621][OPAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.11.709.3 – 1.11.709.1] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.709.3 ] : LINK
6. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.708.3-1.15.708.4] : LINK
7. [Europe][M8sd][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.401.3] : LINK
8. [Europe][M8sx][Single][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
[Kitkat 4.4.2][1.11.709.3 – 1.06.401.1] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.401.5] : LINK
9. [Unicom][DUAL][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
[Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13 – 1.19.1402.4] :LINK
[Kitkat 4.4.2][1.21.1402.11 – 1.19.1402.13] :LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.1402.3-1.21.1402.11] :LINK
10. [China Telecom][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTCCN702][OPAJ40000]
[Kitkat 4.4.2][1.36.1401.13 – 1.35.1401.11] :LINK
[Kitkat 4.4.2][1.36.1401.15 – 1.36.1401.13]:LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.1401.3_R-1.37.1401.11] :LINK
11. [China Mobile][Single][M8st][CID HTCCN701 / HTCCN704][OPAJ10000] :
[Kitkat 4.4.2][1.04.1400.2 – 1.04.1400.1] : LINK
[Kitkat 4.4.2][1.04.1400.7 – 1.04.1400.2] : LINK
[Kitkat 4.4.2][1.10.1403.7 – 1.10.1403.2] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.1400.3-1.04.1400.7] : LINK

TWRP Backup :
1. [Indonesia][DUAL][M8sd] [HTC__044] [0PAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.707.3] :===Waiting your willingness to share clean TWRP backup of your phone===
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.3] :LINK
2. [Singapore][sSingle][M8sx][mec_ul][HTC__044;HC__059] [0PAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.707.1] :LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.4] :LINK
3. [India][DUAL][M8sd][CID HTC__038][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.3]LINK
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.6]LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.720.3] LINK
4. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.15.708.4]LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.708.3] :LINK
5. [Europe][DUAL][M8sd][mec_dugl][HTC__001,HTC__A07, HTC__J15,HTC__A48,HTC__J15] [0PAJ21000] :
[Kitkat 4.4.2][1.21.401.3 ]LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.401.3 ] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK
6. [Unicom][DUAL][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
[Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13]: LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.1402.3]: LINK
7. [China Telecom][DUAL][M8sd][CID HTCCN702][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.26.1401.15]LINK
8. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
[Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK
9. ——we are happy if you can share clean TWRP back up from your phone———

HBOOT :
1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044][OPAJ40000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.3R] : LINK
2. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
[Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK
3. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.707.4 ] : LINK
4. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
[Kitkat 4.4.2][1.26.720.X ] : LINK[3.18.000.0 ] : LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.720.3R] : LINK
5. [Taiwan][DUAL][M8sy][mec_dugl][CID HTC__621][OPAJ22000] :
[Lollipop 5.0.1][2.34.709.1] : LINK
6. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC__621][OPAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.709.1]LINK
[Lollipop 5.0.1][2.33.709.3 ] : LINK
7. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.15.708.4]LINK
8. [Europe][M8sd][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
[Lollipop 5.0.1][2.33.401.3] : LINK
9. [Europe][M8sx][Single][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
[Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK
10. [Sprint][M8xx][mec_whl][CID SPCS_001][OPAJ50000] :
[Lollipop 5.0.1][2.32.651.7] : LINK

Stock Recovery :
You can get “Recovery.img” by extract from OTA file update!
1. [Singapore] [M8sx] [HTC__044] [0PAJ31000] :
[Kitkat 4.4.2][1.10.707.1] :LINK
2. [Unicom][M8sw][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
[Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13]: LINK
3. [India][M8sd][CID HTC__038][OPAJ40000] :
[1.26.720.X ] : LINK
[1.26.720.6 ] : LINK

Custom Recovery :
TWRP :
1. OLD : LINK
2. 2.8.6.0 (with colour skin) : LINK
3. Updated 2.8.7.0 (original) : LINK

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️

Viết một bình luận