[Lpro Hello] Bypass IOS 15 màn hình Hello

Dịch vụ này dùng để bypass iOS15 không cần jailbreak nhưng chỉ xài WIFI, không nghe gọi sms

Yêu cầu phải có cáp DCSD + MACOS để làm

– iCloud và Appstore hoạt động tốt sau khi bypass, Tuy nhiên sẽ có 1 số máy thông báo không hoạt động sẽ được fix trong bản cập nhật tiếp theo

iPad Air 2 Wifi 600K

iPhone 6/6P/iPad Mini 4 Wifi 600K

iPhone 6s/6sp/iPad 5th Wifi 600K

iPhone 7/7P 700K

iPhone 8/8P/X 750K

Liên hệ Zalo để được order nhanh nhất 0965068274

Mô tả

DOWNLOAD

Bypass iOS15 without jailbreak and NO SIGNAL, use WIFI ONLY

Phone will support iCloud login and AppStore

DCSD Cable need for this operation

 

GUIDE TO FOLLOW:

 

Step 1: Put DFU Mode

Step 2: Preload PwnDFU

Step 3: Preload Device(The Device Screen Will Turn Purple)

Change USB Cable > To > DCSD Cable at This Stage. Proceed to Step 4

 

Step 4: Preload Check(The Device Will Restart)

Preload Check Button The Function is to change the Serial Number of the Device

After the operation is Complete, the Device will automatically Restart

 

Step 5: Enter DFU Mode Again

Step 6: Run PwnDFU

Step 7: Boot Device

Step 8: Check SSH (Wait for the Button to light up to become this Check SSH ✔️)

Step 9: Activation Device

Wait for the Device to turn on and the Device is Successfully Activated