Trang chủ » ASUS » Tổng hợp ROM Stock, RAW cho Asus File Cứu máy

Tổng hợp ROM Stock, RAW cho Asus File Cứu máy

File name: File size:
Chuyên Mục: ASUS
Tác Giả:
Pass (nếu có):
Hướng Dẫn Tải

Tổng hợp ROM Stock, RAW cho Asus File Cứu máy, phòng treo logo, fix virus, và các lỗi khác….

Download Danh sách ROM Asus:

k00E ME372CG
WW_ME372CG_V7.5.2_all_user_M1509_1.7.61.0_0303.zip :DOWNLOAD
ME372CG_all_WW_user_V6.3.6.raw:DOWNLOAD
ME372CG_all_WW_user_V7.5.2.raw:DOWNLOAD
CSC_ME372CG_all_eng_T3_1_6_M1434_AFT.raw:DOWNLOAD

K00G ME560CG
CSC_ME560CG_V10_16_1_3_25_eng_rawdata.zip:DOWNLOAD
ME560CG_ER-softfuse_debrick_secure:DOWNLOAD

K00R ME572CL
CSC_ME572CL_V11_8_0_157_3-eng-rawdata.zip:DOWNLOAD
WW_ME572CL_V12.14.1.19-user-201508281058-rawdata.zip:DOWNLOAD

K00Y ME372CL
CSC_ME372CL_all_TW_eng_T4_0_4_AFT.raw:DOWNLOAD
ME372CL_all_WW_user_V6.4.1.raw:DOWNLOAD 
K00Z ME175CG
CSC_ME175CG_all_eng_T3_5_6_M1350_AFT.raw:DOWNLOAD
ME175CG_all_WW_user_V6.3.7.raw:DOWNLOAD

K012 FE170CG
WW_FE170CG_V12.8.1.38-user_Firmware27.raw:DOWNLOAD

K016 FE380CG
CSC_FE380CG_all_TW_eng_T2_0_5_AFT.raw:DOWNLOAD
FE380CG_all_WW_user_V5.5.0.raw:DOWNLOAD
K018 TF103CG
CSC_WW_TF103CG_V11_2_0_89_1_7eng201406271645D.zip:DOWNLOAD
WW_F103CG_V11.2.2.24-user-201508101154-rawdata.zip:DOWNLOAD
K019 FE375CG
Erase_RPMB_OPEN_FE375CG_V11.10.0.162.1-eng-201411181852-rawdata.7z:DOWNLOAD

WW_FE375CG_V12.14.3.18-user-201509161949-rawdata.zip:Download
WW_FE375CG_V11.10.1.38-user-201410202343-rawdata.zip:DOWNLOAD
K01B TF303K
CSC_TF303K_V10_10_0_52_4_8_17_eng_201407221511D.zi p:DOWNLOAD
WW_TF303K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip:DOWNLOAD

K01E ME103K
CSC_ME103K_V10_10_0_52_4_8_36eng-201501061558D.zip:DOWNLOAD
WW_ME103K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip:DOWNLOAD

K01F FE171MG
CSC_FE171MG_T2_0_4_all_eng_1_17_34_0_0807_AFT.raw:DOWNLOAD
FE171MG_all_CN_user_V5.4.1.raw:DOWNLOAD

K01N FE171CG
CSC_FE171CG_T2_0_2_all_eng.raw:DOWNLOAD
FE171CG_all_WW_user_V4.0.4.raw:DOWNLOAD

K01U ME171C
CSC_ME171C_all_TW_eng_T202.rar:DOWNLOAD
ME171C_all_JP_user_V5.4.0.raw:DOWNLOAD

ME370TG
WW_ME370TG_LMY47V.zip:DOWNLOAD

ME371MG
CSC_ME371MG_all_TW_eng_T3.0.8.raw:DOWNLOAD
ME371MG_all_WW_user_V3.4.0.raw:DOWNLOAD

MF375CL
ATT_ME375CL_V12.30.2.10-user-201510021327-rawdata-erase DM.zip:DOWNLOAD
CSC_OPEN_ME375CL_V11.16.0.92.1.1-eng-20150324-rawdata.7z:DOWNLOAD
ME571K
WW_ME571K_LMY48G.zip:DOWNLOAD

ME7530CL
WW_ME7530CL_V12.12.2.12-user-201505061545-rawdata.zip:DOWNLOAD

T00F A500CG/T00J A501CG
A500CG _1.17.40.16_20140811_0963-user-fastboot-user.raw:DOWNLOAD
WW_A500CG_2.22.40.54_20151120_16_user.raw:DOWNLOAD
WW_A500CG_3.23.40.60_20150630.raw:DOWNLOAD

T00G A600CG/Z002 A601CG
A600CG_ 1.17.40.16_20140812_3093-user.raw:DOWNLOAD
WW_A600CG_2.22.40.47_20151120_29_user.raw:DOWNLOAD
WW_A600CG_3.24.40.78_20151001.raw:DOWNLOAD

T00K A502CG
WW_A502CG_2.22.40.61_20150709_34_user.raw:DOWNLOAD

T00Q A450CG
A450CG_all_WW_user_V4.3.4.raw:DOWNLOAD

Z007 ZC451CG
WW-ZC451CG-4.11.40.128-rel-user-20150731-145911-signed.raw:DOWNLOAD

Z008D ZE550ML
WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw:DOWNLOAD
WW_ZE551ML_2.2.30.1_20150417_1615_eng.raw:DOWNLOAD

Z00A/Z00AS/Z00XS/ZX551ML
WW_ZX551ML_2.2.30.33_20151106_3273_eng_AFT.raw:DOWNLOAD
WW_ZX551ML_2.24.40.42_20160104.raw:DOWNLOAD

Z00AD ZE551ML
WW_ZE551ML_2.20.40.139_20151104.raw:DOWNLOAD

Z00D ZE500CL
WW_ZE500CL_V12.16.5.108_1538.00_Phone-user.raw:DOWNLOAD

Z00ED ZE500KL
WW_ZE500KL_12.8.5.222_M3.6.42_Phone-user.raw.zip:DOWNLOAD

Z00LD ZE550KL
WW_ZE550KL_1.17.40.1234-rel-user-20160304185904-secured-releaseAFT_QC.zip:DOWNLOAD

Z00MD ZE600KL
WW_ZE600KL_1.11.40.396_20150909125321-secured-release_QC.zip:DOWNLOAD

Z00RD ZE500KG
WW_ZE500KG_V12.8.5.227_M3.6.42_Phone-user.raw.zip:DOWNLOAD

Z00SD ZC451TG
CSC_ZC451TG_12_0_0_62_151125_MTK.zip:DOWNLOAD
CSC_ZC451TG_ID_12_0_0_62_151125_MTK.zip:DOWNLOAD

Z00TD ZE551KL
CSCimage_ZE551KL_1_22_2_111_eng_20150915_AFT_QC.zi p:DOWNLOAD
WW_ZE551KL_FHD-1.14.40.550-rel-user-20151008214450-secured-release_QC.zip:DOWNLOAD
Z00ud Zd551kl
[email protected]_WW-ZD551KL-21.40.0.2156-20170622_6.0.1:DOWNLOAD
[email protected]_WW-ZD551KL-1.15.40.1238-bsp-user-20160305015355-secured-release_QC: Download

Z00VD ZC500TG

AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng_MTK.zip:DOWNLOAD

CSC_8X2_AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng.zip:DOWNLOAD

UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.25-user.zip:DOWNLOAD

[[email protected]]_UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.29-user:DOWNLOAD

[[email protected]]_UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.36:DOWNLOAD

[[email protected]]_UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.47-user:DOWNLOAD

Z00WD ZE550KL
CSCimage_WW-ZE550KL-ZE600KL-1.21.2.230-fac-eng-20151116-signedAFT_QC.zip:DOWNLOAD
WW_ZE550KG_1.16.40.763-rel-user-20151201170517-secured-releaseAFT_QC.zip:DOWNLOAD
Z011D ZE601KL
WW_ZE601KL_1.11.40.421_20150912002514-secured-release.zip:DOWNLOAD
Z370KL
CSC_Image_OPEN_Z370KL_V12_31_1_2eng-201510072309-AFT.zip:DOWNLOAD
WW_Z370KL_V12.32.1.44-user-201602261702-rawdata.zip:DOWNLOAD
Z580C
CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.0.5.raw:DOWNLOAD
CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.1.0.raw:DOWNLOAD
Z580C_all_WW_user_V4.6.1.raw:DOWNLOAD
Z580C_all_WW_user_V4.7.1.raw:DOWNLOAD
ZC550KL
WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip:DOWNLOAD
WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip:DOWNLOAD
ZD550KL
CSC_ZD550KL_1_2_0_70_fac_eng_20150905_secure.zip:DOWNLOAD

CN_A600CG RAW 

A400CG_all_WW_user_V6.5.27.raw (798M)

A400CG_all_TW_user_V4.3.2_CHT.raw

A400CG_all_WW_user_V6.5.27.raw

WW_A502CG_20141204_2152_eng.rar

WW_A600CG_1.17.40.19_20140825

WW_A600CG_1.17.40.19_20140825

CN_A600CG_1.18.40.12_20140903

A450CG_all_WW_user_V4.3.4.raw

A400CG_all_WW_user_V4.3.11.raw

ME371MG_all_WW_user_V3.2.4-2.zip

Firmware27_WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw

[Firmware27]WW_A500CG_3.23.40.60_20150630.raw

WW-ZC451CG-4.11.40.128-rel-user-20150731-145911-

Firmware27_WW_ZE551ML_2.2.30.1_20150417_1615_eng.r aw

WW-ZC451CG-4.11.40.55-rel-user-20150125-184047-signed.zip

Zenfone+5+_1.17.40.16_20140811_0963-user-fastboot-user.rar

Firmware27_WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw

WW_ZE551ML_2.20.40.139_sal358-amtech.vn.raw

WW_ZE500CL_V12.16.5.126_1538.00_Phone-user.raw.zip

WW_ZE500KL_V12.8.5.1…er.raw.zip
WW_ZE500KL_13.10.10.43_M3.6.51_Phone-user.raw.zip

Xóa tài khoản Xiaomi Micloud vĩnh viễn qua server

Mở mạng Unlock iPhone Lock LL/A JP/A…giá rẻ

Xóa iCloud – Bypass iPhone đã Restore

Mở mạng Samsung,LG,Oppo…

Xóa xác minh tài khoản Google Samsung qua server trong 20 giây

☎️0358.122.122☎️