MRT Dongle V5.52 fix server | MRT Key new server

550.000

Dịch vụ này dùng để kích hoạt sử dụng MRT Dongle v5.52 (fix server,bắt buộc phải có dongle)

  1. Cắm MRT dongle vào PC và mở tool lên

  2. Bấm Check Server

  3. Get ID

  4. Copy Serial Number và ID dán vào order để kích hoạt

Lưu ý: đây là server không chính thức, có thể die bất cứ lúc nào, không bảo hành.

Mô tả